Palvelut

Tavoitteena on parempi arki

Tar­joam­me ammat­ti­tai­tois­ta hoi­toa ja kun­tou­tus­ta. Pal­ve­lua­su­mi­sen tavoit­tee­na on päih­dea­siak­kaan kun­tou­tu­mi­nen parem­paan arkeen tuen avul­la. Tue­tus­sa pal­ve­lua­su­mi­ses­sa jokai­sel­le teh­dään yksi­löl­li­nen kun­tou­tus­suun­ni­tel­ma ja tehos­te­tus­sa pal­ve­lua­su­mi­ses­sa hoi­to- ja pal­ve­lusuun­ni­tel­ma. Suun­ni­tel­mat laa­di­taan yhteis­työs­sä (asia­kas, oma-ohjaa­ja ja sai­raan­hoi­ta­ja). Kun­tou­tuk­sen ede­tes­sä suun­ni­tel­ma arvioi­daan sään­nöl­li­ses­ti. Oma-ohjaa­ja pitää yhteyt­tä asiak­kaan ver­kos­toon ja tie­dot­taa asiak­kaan hoi­toon liit­ty­vis­tä asiois­ta lähet­tä­vään tahoon.

Asiakas vaikuttaa

Toi­min­tam­me on asia­kas­läh­töis­tä. Otam­me huo­mioon asiak­kai­dem­me elä­män­his­to­rian ja luom­me hoi­to­ko­tiim­me tur­val­li­sen ilma­pii­rin jokai­sen itse­mää­rää­mi­soi­keut­ta kun­nioit­ta­vak­si. Otam­me hoi­dos­sa huo­mioon asiak­kai­dem­me yksi­löl­li­set tar­peet. Toi­min­tam­me on yhtei­söl­lis­tä. Asiak­kaat pää­se­vät vai­kut­ta­maan hoi­to­ko­tim­me toi­min­taan ja osal­lis­tu­maan yhtei­siin päi­vit­täi­siin aska­rei­siin omien voi­ma­va­ro­jen­sa mukaan.

Yhteisöllisyys

Save­la­ko­din yhtei­söä kos­ke­vis­ta pää­tök­sis­tä ja suun­ni­tel­mis­ta pide­tään vii­koit­tai­sia yhtei­sö­ko­kouk­sia, jois­sa neu­vo­tel­laan sekä pyri­tään kes­kus­te­le­maan avoi­mes­ti. Yhtei­sön jäse­nil­le voi­daan mää­ri­tel­lä itse kenen­kin voi­ma­va­ro­jen mukai­sia vas­tuu­aluei­ta ja teh­tä­viä.

Arvomme

Savelakodin toiminnalle on määritelty seuraavat arvot:

Asiakastyytyväisyys

Kun­tou­tu­ja on tyy­ty­väi­nen saa­maan­sa pal­ve­luun ja on pääs­syt itse vai­kut­ta­maan mää­rään ja laa­tuun.

Tasapuolisen osallisuuden edistäminen

Jokai­sel­la kun­tou­tu­jal­la on oikeus sanan­va­pau­teen ja omaan mie­li­pi­tee­seen, jota täy­tyy arvos­taa.

Hoidon laatu

Asiak­kail­le tar­jot­ta­vien pal­ve­lui­den laa­dus­ta emme tin­gi.

Oikeus tasapuoliseen hoitoon ja palveluun

Kai­kil­la on oikeus ihmi­sar­voi­seen pal­ve­luun.

Yhteisöllisyys

Save­la­ko­din toi­min­ta perus­tuu yhtei­söl­li­syy­teen.

1409total visits,