Green care

Lähiympäristön hyödyntäminen

Hyö­dyn­näm­me toi­min­nas­sam­me lähiym­pä­ris­töä, haem­me voi­maa ja vir­keyt­tä ympä­röi­väs­tä luon­nos­ta yhdes­sä liik­kuen. Kesäi­sin toteu­tam­me puu­tar­han hoi­toa osal­li­suu­den edis­tä­mi­sek­si ja hyvin­voin­nin lisää­mi­sek­si.

Apuna eläimet

Hoi­to­ko­dis­sam­me on myös eläi­na­vus­teis­ta toi­min­taa, tera­pia­koi­rat. Mik­ki ja Petu työs­ken­te­le­vät kave­ri­koi­ri­na. Jär­jes­täm­me sosi­aa­li­pe­da­go­gis­ta hevos­toi­min­taa ennal­taeh­käi­se­vä­nä ja kor­jaa­va­na sosi­aa­li­sen kun­tou­tuk­sen mene­tel­mä­nä syr­jäy­ty­mi­sen ehkäi­sys­sä.

1124total visits,