Päihdeasiakkaiden hoitoon erikoistunut palveluasumisen yksikkö — Siikamäki, Etelä-Savo

Meistä

Save­la­ko­ti on vuon­na 2017 perus­tet­tu päih­dea­siak­kai­den hoi­toon eri­kois­tu­nut pal­ve­lua­su­mi­sen yksik­kö.

Olem­me päih­tee­tön yksik­kö, hoi­don ja kun­tou­tuk­sen tavoit­tee­na on päih­teet­tö­myys. Tar­joam­me ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta tehos­tet­tua ja tuet­tua pal­ve­lua­su­mis­ta maa­lais­ky­läs­sä idyl­li­ses­sä ympä­ris­tös­sä.

Talosta

Save­la­ko­ti on jaet­tu kah­teen osas­toon.
Hoi­to­ko­dis­sam­me on 16 huo­net­ta, jois­sa on yhteen­sä 17 asia­kas­paik­kaa, myös mah­dol­li­suus yhteen kah­den hen­gen huo­neis­toon (paris­kun­nat). Näis­tä asia­kas­pai­kois­ta 11 on käy­tös­sä tehos­te­tus­sa pal­ve­lua­su­mi­ses­sa pää­ra­ken­nuk­ses­sa ja loput kuusi paik­kaa tue­tus­sa pal­ve­lua­su­mi­ses­sa, joka sijait­see samal­la ton­til­la pää­ra­ken­nuk­sen kans­sa. Hen­ki­lö­kun­ta on ympä­ri­vuo­ro­kau­den asiak­kaan saa­ta­vil­la.

7166total visits,