Päihdeasiakkaiden hoitoon erikoistunut palveluasumisen yksikkö – Siikamäki, Etelä-Savo

Päihdekuntoutusta Etelä-Savossa

Save­la­ko­ti on yksi­tyi­nen päih­de- ja mie­len­ter­veys­asiak­kai­den hoi­toon eri­kois­tu­nut pal­ve­lua­su­mi­sen yksik­kö.

Olem­me päih­tee­tön yksik­kö ja vas­taa­no­tam­me asiak­kaik­sem­me pää­asias­sa kun­nan lähet­teen saa­nei­ta kun­tou­tu­jia. Kun­tout­ta­van toi­min­tam­me tavoit­tee­na on aut­taa asiak­kaam­me irti päih­de­kier­tees­tä, koh­ti parem­paa arkea. Tar­joam­me sekä ympä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta tehos­tet­tua pal­ve­lua­su­mis­ta että itse­näi­sem­pää pal­ve­lua­su­mis­ta.

Save­la­ko­ti sijait­see Sii­ka­mäel­lä, Ete­lä-Savon kau­niis­sa luon­non­mai­se­mis­sa. Tar­joam­me asiak­kail­lem­me mah­dol­li­suu­den monen­lai­seen kun­tout­ta­vaan toi­min­taan ja tera­pi­aan hyvin­voin­tiin posi­tii­vi­ses­ti vai­kut­ta­vas­sa eli­nym­pä­ris­tös­sä. Tutus­tu kun­tout­ta­van toi­min­nan pal­ve­lui­him­me tar­kem­min Pal­ve­lut-sivul­la.

Savelakoti

Save­la­ko­ti on jaet­tu kah­teen osas­toon. Hoi­to­ko­dis­sam­me on yhteen­sä 16 huo­net­ta, jois­ta 15 on yhden hen­gen huo­nei­ta ja yksi paris­kun­nil­le sovel­tu­va huo­ne. Save­la­ko­din pää­ra­ken­nuk­sen 11 huo­net­ta sovel­tu­vat tehos­tet­tuun pal­ve­lua­su­mi­seen ja kuusi piha­pii­ris­sä sijait­se­vaa huo­net­ta sovel­tu­vat pal­ve­lua­su­mi­seen.

Asian­tun­te­va ja luo­tet­ta­va hen­ki­lö­kun­tam­me on asiak­kai­den saa­ta­vil­la ympä­ri vuo­ro­kau­den. Kaik­ki työn­te­ki­jäm­me, jot­ka toi­mi­vat omaoh­jaa­ji­na, ovat ter­vey­den­huol­lon ammat­ti­lai­sia. Save­la­ko­dis­sa työs­ken­te­lee kuusi mie­len­ter­veys- ja päih­de­työ­hön eri­kois­tu­nut­ta lähi­hoi­ta­jaa ja yksi sai­raan­hoi­ta­ja. Lisäk­si meil­lä on oma ruo­ka- ja sii­vous­huol­los­ta vas­taa­va työn­te­ki­jä.

Me Save­la­ko­dis­sa huo­mioim­me jokai­sen asiak­kaan yksi­löl­li­set tar­peet, panos­tam­me yhtei­söl­li­seen toi­min­taan, yhden­ver­tai­suu­teen ja arjen­hal­lin­ta­tai­to­jen paran­ta­mi­seen kodin­omai­ses­sa ympä­ris­tös­sä. Lisäk­si hyö­dyn­näm­me toi­min­nas­sam­me päi­vit­täin ympä­röi­vää luon­toa ja sen hyvin­voin­tia edis­tä­vää vai­ku­tus­ta.